Széchenyi Terv

Lezárult a LIGA Szakszervezetek projektje A munkáért!


„A munkáért!" című projekt 1,6 milliárd forint támogatással valósult meg az Új Széchenyi terv keretében. A projekt négy pillérre épült: az új Munka törvénykönyve munkaadói és munkavállalói hatásvizsgálata, a kollektív szerződések kötésének elősegítése tanácsadással, a munka világát érintő témákban a fiatalok felkészítése tananyaggal, illetve vállalkozók képzése. A LIGA Szakszervezetek közvetlenül az első három pillér megvalósításáért felelt.

A projekt célja a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának megerősítése és együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyan és felkészülten tudják képviselni a munkavállalók és munkáltatók érdekeit, valamint képesek legyenek eredményesen becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi- és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba. A pályázat további célja a munkavállalók, a munkáltatók és a vállalkozók alkalmazkodó képességének növelése az új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint naprakész vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül.

A projekt konzorciumban valósult meg, a konzorcium vezetője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek), a konzorciumi partnerek pedig a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ).

A kollektív szerződés (KSZ) pillér feladata az ágazati és egyéb kollektív szerződések megkötésének támogatása, lefedettségük növelése, valamint a KSZ megfelelő alkalmazásának elősegítése. Ennek érdekében 26 főből álló országos érdekvédelmi tanácsadói hálózatot alakítottunk ki. Tanácsadóink segítségével a projekt eljutott a nem szervezett munkavállalókhoz, a kollektív szerződéssel nem rendelkező munkahelyeken dolgozó munkavállalók és munkáltatók széles köréhez egyaránt.

A LIGA Szakszervezetek érdekvédelmi tanácsadói az elmúlt időszakban 45 – KSZ-szel már rendelkező – munkahelyen adtak tanácsot a kollektív szerződés modernizálására, KSZ-szel nem rendelkező munkahelyeken pedig a kollektív szerződés megkötésére, többek között kéményseprőknél, vízműveknél, oktatási intézményeknél, logisztikai cégeknél, színházakban, vagyonőröknél, szociális munkásoknál, kórházakban és a húsiparban.

A LIGA Szakszervezetek munkavállalói ismeretek címmel tananyagot fejlesztett szakiskolák számára, felismerve a munkaerőpiac szereplőinek kutatási adatokkal is alátámasztott igényét arra vonatkozóan, hogy a magyar pályakezdő fiatalok képzése során szükséges azon ismeretek, kompetenciák fejlesztése, melyek segítik a munkába állást és a munka világában való eligazodást, mivel a fiatalok munka világával kapcsolatosan hiányos ismeretekkel lépnek ki az iskolákból a munkaerőpiacra.

A tananyag tesztelése 2015 februárjában indult el országszerte tíz szakiskolában, negyven pedagógus és 680 diák részvételével. A tankönyv és a munkafüzet mellett tíz szakmacsoport - agrár, könnyűipar, gépipar, államigazgatás, közgazdaságtan, művelődés, jóléti, kereskedelem, építőipar, technológia - részére készült specifikus oktatási- és módszertani segédlet. Továbbá tanári kézikönyv is segíti a tantárgyat oktató pedagógusok munkáját.

A LIGA a tananyagot a tesztelés tanulságai, a diákok és tanárok körében végzett felmérés eredményei alapján véglegesítette, egyúttal elkészítette és ingyenesen elérhetővé tette a tananyag digitális változatát is, amely – formátumából adódóan – sokkal több multimédiás elemet tartalmaz.

A LIGA Szakszervezetek nagyszabású és komplex projektjének további fontos célja a 2012. július 1–jén hatályba lépett új Munka Törvénykönyvének széleskörű társadalmi hatásvizsgálata. Miután a projekt pillére az utolsó szakaszához érkezett, a LIGA Szakszervezetek elérhetővé tette a független kutatók által készített tanulmányt és a jogszabályok módosítására vonatkozó ajánláscsomagot.

A kutatói-elemzői munkát és a hatástanulmány összeállítását a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának szakértői jegyzik. Az adatfelvételt a MEDIÁN Közvélemény- és Piackutató Intézet munkatársai végezték, Beck László kutatási igazgató szakmai felügyelete mellett 2014 év nyarán. A kutatás adatfelvételi szakaszában összesen 2000 fő munkavállaló közvetlen, lakóhelyi megkeresésére került sor, 800 fő munkaadót a munkahelyén kérdeztek meg a MEDIÁN kérdezőbiztosai és további 5000 fő véleményét gyűjtötték össze az Online Kutatócentrum adatbázisa segítségével. Kiegészítő jelleggel 14 fókuszcsoport és 28 egyéni mélyinterjú is készült, valamint a bírói gyakorlatok, egyéni munkaszerződések és kollektív szerződések is elemzésre kerültek.

Az új Munka törvénykönyve (2012. évi I.tv.) 2012. július 1. napjával lépett hatályba, s jelentősen átrendezte a munkavállalók és a munkáltatók erőviszonyait. Egyrészt megváltozott a szabályozás koncepciója. Az eddig a munkavállalóknak kedvező szabályozás a polgári jog szerződéses jogviszonyaihoz való jelentős közeledése útján „piacosodott”, azaz a szabályok jó részét a felek megállapodásától tette függővé. Ebből az is következik, hogy számos alapvető jelentőségű szabálytól a felek megállapodása vagy a kollektív szerződés bármilyen módon eltérhet. Ezzel ugyanakkor a munkajog azon alapvető elve sérült, hogy a munkajogi jogviszonyban a gyengébb felet védelembe kell venni. A változások mind az egyéni munkavállalói, mind pedig a kollektív jogokat érintették.

A LIGA Szakszervezetek vállalta, hogy az elkészült elemzés eredményeit a projekt végére a lehető legszélesebb körben megosztja. Így a kutatási eredményeket digitálisan elérhetővé tettük, a pillér zárókonferenciáján pedig a kutatási kiadványok is kiosztásra kerültek.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége pályázatának célja egy komplex - valamennyi magyar vállalkozás számára elérhető - ingyenes szolgáltatáscsomag nyújtása.

A pályázati csomag részei:

A www.vallalkozo.info - okos telefonról is elérhető interaktív vállalkozói honlap, amelyre napi szinten kerülnek fel szakmai anyagok, gazdasági hírek. Megjelennek a gyakran ismételt kérdések, blog felülettel is rendelkezik.

  • A honlaphoz kapcsolódik a virtuális piactér, ahol valamennyi magyar vállalkozás ingyenes marketing felületet kap, ahol bemutathatja önmagát és termékeit.
  • naponta szakmai anyagok és aktuális gazdasági hírek megjelenítése
  • GYÍK
  • Blog
  • Hírlevél
  • 24 órás videó

Virtuális szaktanácsadás adó, jog, pályázat, finanszírozás és munkavédelem témákban. A szaktanácsadók e-mailben adnak tanácsot a hozzájuk érkező kérdésekre.

Regionális tanácsadás az ország 7 régiójában tanácsadás a VOSZ irodákban heti 2x2 órában. Más időpontokban a regionális tanácsadók telefonon és e-mailben állnak a vállalkozások rendelkezésére.

A Vállalkozói Akadémia célja a hiányzó vállalkozói ismeretek pótlása, a meglévők erősítése az ország minden megyéjében összesen 21 helyszínen neves előadók segítségével.

Konferenciák az ország valamennyi megyéjében. Cél a vállalkozások tájékoztatása az aktuális gazdasági kérdésekről, a megyei fejlesztési tervekről, a vállalkozások számára nyitva álló pályázati és egyéb támogatási lehetőségekről stb. A 2 napos konferenciák másik célja a vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése, az együttműködések kialakítása. A konferencia egyik témája a piac és a hálózatosodás volt. Minden megyében bemutattuk az exportot támogató intézményrendszert és a helyi képviselőket. Népszerűsítettük a hálózatosodást helyi sikeres klaszterek bemutatásával.

Vállalkozások tapasztalatcseréje - vállalkozói konzultációk kisvárosokban, kistérségekben országosan összesen 57 helyszínen. Házhoz vittük az információt, meghallgattuk a vállalkozások gondjait, problémáit, amelyek akadályozzák a növekedésüket és gátolják munkahelyteremtési lehetőségeiket.

Kiadványsorozat készült Vállalkozói füzetek sorozat címmel 1. Vállalkozási formák, 2. Jogi összefoglaló, 3. Foglalkoztatás, 4. Finanszírozás témákban. A kiadványok készítésekor az átláthatóságra és a közértehetőségre törekedtünk. Kézikönyvként használható, vázlatos jól áttekinthető kiadványokat adtunk a vállalkozók kezébe. A kiadványokat a rendezvényeinken adtuk át a résztvevő vállalkozásoknak illetve postai úton juttattuk el az érintettekhez valamint a honlapon is közzé tettük.

390-vallalkozo_info.jpg

A VOSZ összefoglalókat készített a munka tapasztalatokról, amelyet szintén eljuttattak a vállalkozásokhoz.

A pályázat és a pályázat által közvetített értékek hozzájárulnak a vállalkozók versenyképességének növeléséhez, foglakoztatási potenciáljuk növeléséhez.

A 103 rendezvényen közel hatezer vállalkozó vett részt, bővítette ismereteit marketing, protokoll, új Ptk. és egyéb témákban.

A pályázatba bevontuk a VOSZ hagyományos partneri körét és új partnerként a Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványokat.

A pályázat eredményeit 300 fős záró konferencián ismertettük, ahová az ország valamennyi megyéjéből érkeztek résztvevők.

A „Munkáért!” elnevezésű projekt keretében a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a kétéves időtartam alatt 15 alkalommal, hazai és nemzetközi gazdasági elemzésekkel, előrejelzésekkel foglalkozó vállalkozói hírlevelet jelentetett meg, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Zrt. és az Innovariant Nyomdaipari Kft közreműködésével. Az egyes lapszámok közel 6000 fős levelezőlistára jutottak el, valamint ingyen letölthetőek az MGYOSZ honlapjáról.

A projekt keretében az MGYOSZ és a VOSZ tagvállalatainak körében elvégzett webes felületű kutatás több mint 300 vállalat részvételével és 10 vállalatvezető megkérdezésével zajlott. Az általános gazdasági környezetre irányuló vállalati kutatás, melynek eredményei - kiegészítve hazai és nemzetközi kutatási elemezésekkel és előrejelzésekkel – egy-egy évkönyvbe szerkesztve jelentek meg. A tevékenység megvalósításában az MGYOSZ a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel működött együtt.

A projekt során ezen kívül hazai és nemzetközi innovatív vállalati gyakorlatok bemutatására került sor kiadványok és konferenciák keretében, valamint tanulmányutak során sikerült megismerni a hasonlóan működő munkaadói szervezeteket. Így 2015 áprilisában VOSZ és MGYOSZ delegáció látogatott el Berlinbe, egy német munkaadói szövetséghez, a BDA-hoz, júniusban pedig Brüsszelbe látogatott egy VOSZ és MGYOSZ delegáció egy belga munkaadói szövetség, a FEB működésének megismerése céljából, illetve a delegáció látogatást tett az Európai Parlamentben is. 

Hivatkozás: http://www.vallalkozo.info/
Galéria

Kapcsolódó cikkek:

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás